Rok výzvy: 2018

Rok výzvy: 2018
Registrační číslo: 2018-1-CZ01-KA116-047375
Název projektu: S Erasmem+ po Evropě
Předkladatel: Střední odborná škola Josefa Sousedika Vsetin
Zahájení: 01/06/2018
Dokončení: 30/09/2019
Délka projektu (v měsících): 16
Přidělený grant: 114 314 € Souhrnná

Souhrnná informace o projektu:

Rozvoj SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín vychází primárně z Evropské internacionalizační strategie, kterou má tato instituce zpracovánu pro rok 2016 – 2020. Průběžné získávání mezinárodní prestiže školy prostřednictvím mobilit Erasmus+ posiluje její postavení a řadí ji mezi významné střední odborné školy ve Zlínském kraji.

Proces uskutečňování plánu zahraničních stáží u žáků plně koresponduje se stanovenými cíli budoucího vývoje školy. Škola dále průběžně naplňuje své cíle prostřednictvím akčního plánu pro jednotlivá období. Strategie je zaměřená na tři hlavní priority - mobilita žáků a pedagogických pracovníků, modernizace obsahu vzdělávacích programů, metod výuky a rozvoj strategického partnerství mezinárodní spolupráce.

Prostřednictvím Výzvy 2018 Erasmus + se odborných zahraničních stáží v Německém Chemnitz a Anglickém Plymouth zúčastní celkem 31 žáků z 5 různých profesí, se 4 doprovodnými osobami. Žáci, kteří budou do projektu zapojeni, dostanou jedinečnou příležitost získat ECVET během stáže v rámci jednotlivých aktivit, pod vedením zkušených německých a anglických odborníků. Odborné praxe budou zajištěny na pracovištích a ve firmách, které jsou moderně vybaveny. Rozvoj těchto mobilit u žáků školy přispívá k prohloubení jejich dovedností a zkušeností potřebných k úspěchu v mezinárodní konkurenci a to bez ohledu na to, rozhodnou-li se studijně nebo profesně působit v České republice či v zahraničí.

1. běh (podzim 2018) - v Německu bude pracovat 5 stážistů z oborů Mechanik opravář motorových vozidel, 5 Opravář zemědělských strojů a budou absolvovat německou autoškolu Fahrschule Thomas Hanske. Pod vedením instruktora získají teoretické a praktické školení řidičů vysokozdvižných vozíků. Úspěšné absolvování kurzu zajistí stážistům Mezinárodní řidičské oprávnění - Obsluha vysokozdvižných vozíků, dle ČSN 26 88 05 Zákoníku práce v § 134b. V další části stáže budou pracovat v dílnách, naučí se seřizovat agregáty pomocí obsluhy diagnostických zařízení, zjišťovat technický stav vozidel a zemědělské techniky, seznámí se s funkcí týkající se měření emisních hodnot. Dalších 5 stážistů z Gastronomie bude pracovat v saských restauracích, naučí se připravovat typické německé pokrmy a moučníky, poznají nové technologické postupy, budou komunikovat s odborníky zahraničního provozu.

Před výjezdem do Německa budou všichni žáci absolvovat jazykovou přípravu pomocí online jazykové podpory OLS.

2. běh (jaro 2019) - do Anglie vycestuje 10 stážistů z oborů Truhlář a 5 Elektrikářů. Truhláři budou zhotovovat výrobky ze dřeva a materiálu na bázi dřeva. Seznámí se s kombinací rozličných materiálů a jeho opracováním, budou pracovat na strojích, naučí se nastavovat řezné podmínky. Elektrikáři budou provádět elektrotechnická měření. Naučí se vyhodnocovat naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku, odstraňování závad. Naučí se uvádět zařízení do provozu, porozumí jeho seřízení a provoznímu nastavení.

Vzhledem k tomu, že stáž budou absolvovat i žáci nezletilý, nad kterými je škola povinna vykonávat neustálý náležitý dohled, bude nezbytná přítomnost doprovodných osob. Žáci budou pracovat na různých pracovištích, v podnicích, provozovnách a s výjimkou maturitního oboru Gastronomie se jedná jen o profese učňovské. Tito žáci bývají méně přizpůsobiví a málo jazykově vybavení, často také ze slabého sociálního prostředí. Rovněž je přihlédnuto k velikosti pracovních skupin, různorodosti jednotlivých oborů pro výkon stáže. Doprovodné osoby tak zajistí vedle dohledu potřebnou jazykovou výpomoc, budou na žáky výchovně působit, komunikovat telefonicky se zákonnými zástupci nezletilých.

Škola přispěje na mobilitu prostřednictvím nadačního fondu a podpoří každého stážistu 1 000 Kč. Příspěvek bude určen na úhradu reprezentativního pracovního oděvu, který bude opatřen nášivkami vlajek ČR, EU a vlajkami země našich partnerů.

Jelikož praxe ukazuje, že rozvoj kompetencí odborných učitelů je potřeba stále zvyšovat, škola strategicky zařadila i výjezd 6 odborných učitelů. Individuální oborovou stáž v německém provozu budou absolvovat 2 učitelé gastronomie a 2 učitelé oborů automobilů, v Anglii 1 učitel truhlář a 1 učitel oborů elektro. Tito pracovníci - stážisté budou poznávat vzdělávací procesy v zemi EU, seznámí se s ukázkovou odbornou výukou a s příklady dobré praxe ve středním vzdělávání. Získané kompetence proškolených učitelů budou následně využity v inovacích školních vzdělávacích programů v odborných předmětech, což následně přispěje také k modernizaci obsahu vzdělávání a metod výuky odborných předmětů.

Škola do projektu zařadila nově dlouhodobou stáž pro absolventy v rámci aktivity Erasmus Pro. Tříměsíční praxe 4 absolventů školy z oborů Autotronik a Gastronomie bude realizována v Německu v autodílnách a ve špičkové provozovně Ratskeller v Chemnitz.

Uzavření Memorand o porozumění mezi SOŠ a F+U Sachsen gGmbH a Tellus Group, jež budou opět garantovat zajištění kvalitní stáže, naplnění požadavků ECVET, Europassu – mobility a dalších certifikátů.

Mgr. Františka Vyškovská
Koordinátorka projektů Erasmus+

zpět na výpis článků

Soubory ke stažení:

Související články

Rok výzvy: 2023

Rok výzvy: 2023

Projektem „Za poznáním s Erasmem II.“, 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 , škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1  i nadále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2022

Rok výzvy: 2022

Projektem „Za poznáním s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 dále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2020

Rok výzvy: 2020

Projektem „Stážistou s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách. Organizace pracuje systematicky a usiluje stále o rozvíjení mezinárodní spolupráce.